طوطی وار

tutivār

مانند طوطی و بدون استنباط سخن.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما