ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طواف

tavāf

١. (فقه) دور کعبه گشتن.
٢. گرد چیزی گشتن؛ پیرامون چیزی گشتن؛ دور زدن.
⟨ طواف نسا: (فقه) از اعمال حج تمتع که پس از سعی میان صفا و مروه انجام می‌دهند و دو رکعت نماز می‌خوانند.

۱. تطوف، دورزنی، زیارت، طوف، گردش،
۲. گرد چیزی گشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ