ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طهارت کردن

۱. تطهیر کردن، طاهر کردن، طهارت گرفتن
۲. وضو کردن، غسل کردن
۳. پاک کردن، نجاستزدایی کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ