ترجمه مقاله

طهارت

tahārat

۱. پاک شدن.
۲. پاکی؛ پاکیزگی.
۳. وضو.
۴. = استنجا

۱. پاکدامنی، پاکی
۲. تطهیر، تیمم، طهر، غسل، وضو ≠ نجاست

ترجمه مقاله