ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طنفسه

tanfase

۱. بساط؛ گستردنی؛ فرش؛ زیلو.
۲. حصیر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ