ترجمه مقاله

طلاق گفتن

۱. طلاق دادن، متارکه کردن
۲. ترک کردن، رها کردن، پشت پازدن

ترجمه مقاله