ترجمه مقاله

طغرل

toqro(e)l

پرنده‌ای شکاری از خانوادۀ باز.

ترجمه مقاله