ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طرفه

torfe

۱. شگفت.
۲. [قدیمی] تازه؛ نو.
۳. [قدیمی] خوشایند.
۴. (اسم) [قدیمی] هرچیز نادر و شگفت.
۵. [قدیمی] سخن ظریف و نیکو.

۱. بدیع، بکر، تازه، نو
۲. شاذ، شگفت، عجیب، کمنظیر، کمیاب، نادر
۳. شوخ، ظریف
۴. بازیگر، چشمبند، مشعبد
۵. حقهباز، نیرنگیاز
۶. نیک، نیکو
۷. زیبا، دلنشین، خوشآیند
۸. نکته ظریف، لطیفه، سخننغز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ