ترجمه مقاله

طبقات

tabaqāt

= طبقه

۱. اشکوبهها، طبقهها، مرتبهها
۲. درجهها، پایهها، مراتب
۳. گروهها، جماعات
۴. ترجمان احوال (دانشمندان)

ترجمه مقاله