ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طبایع

tabāye'

= طبیعت

۱. طبیعتها، سرشتها، نهادها
۲. سجایا، خویها
۳. مزاجها، طبعها
۴. طبع، قریحه
۵. چهار عنصر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ