ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طباخ

tabbāx

آشپز.

آشپز، خوالیگر، خورشگر، سفرهچی، پزنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ