ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

طاوس وار رفتن

لغت‌نامه دهخدا

طاوس وار رفتن . [ وو رَ ت َ ] (مص مرکب ) نوعی از ورزش کشتی گیران که واژگونه شده خود را مثل طاوس رقصان کنند، و آن رادر عرف هند، مورچال خوانند. (آنندراج ) : چتر طاوسی نصیب مرد کشتی گیر نیست گر رود در وقت ورزش صد قدم طاوس وار. <p class="author

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما