ترجمه مقاله

طاهره

tāhere

زن پاک؛ زن پاک از نجاست و از عیوب.

پاکدامن، عفیفه، محصنه، مطهره

ترجمه مقاله