ترجمه مقاله

طاعت

tā'at

۱. اطاعت کردن؛ فرمان بردن؛ فرمان‌برداری کردن.
۲. عبادت.
۳. [قدیمی] فرمان‌برداری.

۱. عبادت، نیایش
۲. اطاعت، انقیاد، بندگی، پیروی، فرمانبرداری ≠ سرپیچی، سرکشی، نافرمانی
۳. فرمانبرداری کردن، اطاعت کردن، عبادت کردن

ترجمه مقاله