ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضیق

ziq

۱. تنگ شدن.
۲. تنگی.
۳. سختی.

تنگ، تنگنا، تنگی، کموسعت، مضیقه، سختی ≠ وسیع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ