ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضوضا

zo[w]zā

دادوفریاد مردم در جنگ یا هنگام ازدحام؛ هیاهو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ