ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضمیمه

zamime

ویژگی چیزی که آن را به‌ چیز دیگر جمع کرده باشند؛ پیوست.

الحاق، پیوست، تکمله، تلوا، فرعی، ملحق

پیوست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ