ترجمه مقاله

ضلال

zalāl

۱. گم شدن؛ گم کردن راه.
۲. گمراه شدن؛ گمراهی.

انحراف، گمراهی ≠ هدی

ترجمه مقاله