ترجمه مقاله

ضعیف النفس

za'ifonnafs

آن‌که ارادۀ سست دارد؛ سست‌نهاد.

ترجمه مقاله