ترجمه مقاله

ضریر

zarir

۱. کور؛ نابینا.
۲. بیمار نزار.
۳. لاغر؛ نحیف.
۴. آنچه آمیخته به ‌ضرر باشد.

۱. اعمی، کور، نابینا
۲. لاغر، ناتوان، نحیف، نزار، ≠ بینا

ترجمه مقاله