ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضدیت

۱. اختلاف، تضاد، تناقض، مباینت، مخالفت، مغایرت
۲. خصومت، دشمنی، عناد، معاندت، ناسازگاری، نقاضت ≠ موافقت، مرافقت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ