ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضجور

zajur

۱. بسیار‌دلتنگ؛ ملول.
۲. آزرده؛ بی‌قرار.

۱. اندوهمند، دلتنگ، مضطرب
۲. خشمگین، خشمناک، غضبناک
۳. بیزار، مشمئز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ