ترجمه مقاله

ضباط

zabbāt

۱. [منسوخ] کسی که اوراق اداره را در پرونده‌ها ضبط و نگه‌داری می‌کند؛ بایگان.
۲. [قدیمی] ضبط‌کننده.

۱. بایگان، ثبات
۲. ضابط

ترجمه مقاله