ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضباب

zabāb

= مِه١

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ