ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

صکاک

sakkāk

[عربی] [قدیمی]
۱. چک‌نویس.
۲. قباله‌نویس.
۳. کسی که قباله‌های شرعی را بنویسد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما