ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صورتگر

suratgar

۱. = نقاش
۲. آفریننده.

تصویرساز، تصویرگر، چهرهنگار، رسام، مصور، نقاش، نگارگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ