ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صوام

savvām

کسی که بسیار روزه می‌گیرد؛ بسیارروزه‌گیر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ