ترجمه مقاله

صفه

soffe

۱. سکو.
۲. غرفه‌مانندی در داخل اتاق یا مسجد که جای نشستن چند تن باشد.
٣. شاه‌نشین.
٤. [قدیمی] ایوان.
۵. [قدیمی] خانۀ تابستانی سقف‌دار.
۶. [قدیمی] جای سایه‌دار.

ایوان، تالار، سکو، شاهنشین، هشتی

ستاوند

ترجمه مقاله