ترجمه مقاله

صفحه

safhe

۱. روی چیزی؛ رویه؛ سطح.
۲. یک روی از هر برگ کتاب.
⟨ صفحهٴ فلوئورسان: صفحۀ شیشه‌ای که با ماده‌ای پوشانده شده که وقتی اشعۀ ایکس روی آن می‌تابد می‌درخشد؛ پردۀ فلوئورسان.

۱. برگ، ورق، ورقه
۲. چهره، صورت، وجه
۳. رویه، سطح
۴. دیسک

دیمه، برگه

ترجمه مقاله