ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صعود

so'ud

١. بالا رفتن از جایی.
٢. [مجاز] ترقی کردن.

ارتقا، اوجگیری، بالاروی، تصاعد، عروج ≠ نزول

اوجگیری، بالا رفتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ