ترجمه مقاله

صدور

sodur

= صدر

۱. اصدار، فرستادن
۲. سینهها ≠ ادخال، ورود

ترجمه مقاله