ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صدقه

sadaqe

آنچه در راه خدا به بینوایان می‌دهند به ‌جهت ثواب؛ چیزی که کسی برای سلامت خود و دفع بلا به مردم فقیر و مستحق می‌دهد؛ صدقۀ سر؛ صدقه‌سری.

۱. بلاگردان، خیر، خیرات، خیریه
۲. تصدق
۳. زکات

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ