ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صدف

sadaf

۱. نوعی جانور نرم‌تن آبزی که بدنش در یک غلاف سخت جا دارد و در بعضی انواع آن مروارید پرورش می‌یابد.
۲. پوشش آهکی و سخت این جانور.
⟨ صدف صدوچهارده‌عقد: [قدیمی، مجاز] قرآن مجید که صدوچهارده سوره دارد.
⟨ صدف آتشین (فلک، روز): [قدیمی، مجاز] خورشید.

گوش ماه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ