ترجمه مقاله

صدر

sadr

۱. سینه؛ سینۀ انسان.
۲. اول هرچیز.
۳. قسمت بالای چیزی؛ بالا: صدر مجلس.
۴. [قدیمی، مجاز] مقدم؛ پیشوا.
⟨ صدر اعظم: (سیاسی) نخست‌وزیر.

۱. پیشوا، رئیس
۲. آغوش، بر، سینه
۳. بالا، والا
۴. بالانشین ≠ ذیل

ترجمه مقاله