ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صداقت

se(a)dāqat

دوستی به‌ویژه دوستی از روی راستی و درستی.

خلوص، درستکاری، راستی، راستگویی، صدق، مصادقت ≠ ناراستی

رو راستی، راستگویی، راست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ