ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صد

sad

عدد ۱۰۰؛ ده‌ده‌تا. Δ اصل این کلمه با سین است، زیرا در کلمات فارسی صاد نیست.

سد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ