ترجمه مقاله

صحن

sahn

۱. وسط حیاط.
۲. میان خانه.
۳. ساحت خانه و سرا.
۴. [قدیمی] قدح؛ کاسۀ بزرگ.

ساحت، عرصه، فضا، محوطه

میانسرا

ترجمه مقاله