ترجمه مقاله

صحبت

sohbat

۱. گفتگو.
۲. مشغول شدن و پرداختن به چیزی.
۳. آمیزش جنسی؛ جماع.
۴. [قدیمی] یار و همدم شدن.
۵. [قدیمی] یاری و همدمی؛ معاشرت.
⟨ صحبت کردن (داشتن): (مصدر لازم) ١. گفتگو کردن. ٢. [قدیمی] همنشینی کردن.

۱. آمیزش، مصاحبت، نشستوبرخاست، همدمی، همراهی، همنشینی
۲. تکلم، گپ، گفتگو، مباحثه، محاوره، مذاکره، مصاحبه، مکالمه

گفتگو، گفتمان

ترجمه مقاله