ترجمه مقاله

صحابه

sahābe

یاران پیغمبر اسلام و کسانی که به خدمت پیغمبر رسیده و مدتی با وی صحبت داشته‌اند.

۱. مصاحب، همراه، همنشین
۲. دوست، یار
۳. پیرو

ترجمه مقاله