ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صبی

sobay

طفل کوچک؛ کودک.

پسر، فرزند، کودک ≠ صبیه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ