ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صبور

sabur

صبر‌کننده؛ بردبار؛ شکیبا.

بردبار، حلیم، خوددار، خویشتندار، رزین، شکیبا، صابر، متحمل ≠ ناشکیبا

شکیبا، بردبار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ