ترجمه مقاله

صبوح

sabuh

هرچیزی که صبح بخورند یا بیاشامند.

۱. بامداد، پگاه، بامدادان، سپیدهدم، صبح، صبحگاه
۲. صبوحی ≠ غبوق

ترجمه مقاله