ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صبر

sabr

گیاهی از خانوادۀ سوسن‌ها با برگ‌های بلند، شیرابه‌ای زرد و تلخ که مصرف دارویی دارد.

۱. آرام، قرار
۲. بردباری، تاب، تحمل، حلم، شکیبایی، شکیب
۳. انتظار
۴. عطسه ≠ بیشکیبی، بیقراری

شکیب، شکیبایی، بردباری، درنگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ