ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صباح

sabāh

اول روز؛ بامداد.
⟨ صباح و مسا: [قدیمی] صبح و عصر؛ بامداد و شبانگاه.

۱. بامداد، سپیدهدم، صبح، فجر
۲. روز ≠ شبانگاه، مساء، مسا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ