ترجمه مقاله

صادر

sāder

بیرون‌رونده.

برونبرد، بیرون دادن، دربرد، فرستاده، نوشته، فرستادن

ترجمه مقاله