ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صاحب شرع

sāhebšar'

۱. صاحب شریعت؛ شارع؛ قانون‌گذار.
۲. پیغمبر؛ پیغمبر اسلام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ