ترجمه مقاله

صاحب برید

sāhebbarid

۱. فرستندۀ پیک و قاصد.
۲. کسی که وقایع یک شهر را می‌نوشت و به‌وسیلۀ پیک برای پادشاه می‌فرستاد.

ترجمه مقاله