ترجمه مقاله

صاحب

sāheb

۱. مالک.
۲. ملازم؛ معاشر؛ یار و دوست؛ هم‌صحبت.

۱. معاشر، همراه، همسفر، همصحبت، همنشین
۲. آقا، ارباب، مخدوم، مولا
۳. خداوند، دارنده، ذیحق
۴. مالک، موجر
۵. خواجه، وزیر ≠ خادم، نوکر

دارنده

ترجمه مقاله