ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیوا

šivā

۱. در آیین هندوئیسم، خدای مخرب و مظهر انهدام که معمولاً او را به‌صورت مردی عبوس نمایش می‌دهند.
۲. آیین پرستش شیوا که یکی از سه صورت مهم آیین کنونی هندوئیسم را تشکیل می‌دهد.

بلیغ، رسا، روان، فصیح، گویا ≠ نارسا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ