ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیمی

šimi

علمی که در خواص مواد، تجزیه‌وترکیب، و اثر آن‌ها در یکدیگر بحث می‌کند.
⟨ شیمی آلی: (شیمی) قسمتی از شیمی که دربارۀ کربن یعنی درمورد مواد اولیۀ حیوانی و گیاهی بحث می‌کند؛ شیمی کربن.

کیمیا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ